DERDE LUSTRUM 2009-2024
-----------

Faas van Rietschoten
5 van 5

DE
DR. A. KUYPERSCHOOL
BLUES

(2011) 06 02 2024

* E-mail / * Terug naar voorpagina
-----------


De video 'De Dr. A. Kuyperschool Blues' uit 2011 bestaat uit 5 scenes en 3 intermezzo's. Het YouTube video adres luidt:
https://www.youtube.com/watch?v=i8N4-LZ36u8
Het adres is boven in zoekbalk te plaatsen.
---
Onderstaande verantwoording komt uit de video. Met de kanttekening: Je hebt 'piano spelen' en 'met de piano spelen'. Dat laatste deed ik. Maar dat was al duidelijk.

Dat was dertien jaar geleden.

Onderstaand is de liedtekst aangepast aan iets van Valerius' "Gedenck-Clanck", te weten: 'Waer dat men sich al keerd of wend', No. 59 in de TWINTIGSTE DRUK van KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE! Honderd zes en twintig algemeen bekende schoolliederen met pianobegeleiding van P. Jonker. J.VELDKAMP en K. DE BOER. TWINTIGSTE DRUK. P Noordhoff 1922 Groningen. PRIJS ingenaaid f 2.50 gebonden - 3.25. De - thans niet meer geheel - gebonden versie heeft een plakkertje van (Uitgever, Boekhandelaar) D.Bolle Rotterdam.
---
'Matig' staat in het boekwerk bij No. 59
De tekst beneden zou op de melodie van 'Waer dat men sich al keerd of wend' te zingen zijn. Bij YouTube staat een (tevens) gezongen uitvoering van Ernst Stolz. Dat gaat nogal vlot'. Het tempo in de openingen van de orgel-uitvoeringen past mogelijk beter bij mijn bedoeling. De tekst van de DR. A. KUYPERSCHOOL BLUES is hieronder geschreven op de 'Waer dat men sich al keerd of wend' melodie. Acht regels van tweemaal vier met 8 resp. 6 lettergepen.

----
* E-mail / * Terug naar voorpagina
---

DR. A. KUYPERSCHOOL BLUES - DE TEKST

1.
-----
8. Het mid - week - je Zuid - Fran - krijk werd
6. een ja - ren - lang ver - blijf.
8. Maar dan krijgt ze echt schoon ge - noeg
6. van al 't ge - lonk, ge - kijf.
8. Ver - koopt haar bloei - end res - tau - rant.
6. Met 't geld dat z'er voor krijgt,
8. ver - trekt ze rich - ting Rid - der - kerk.
6. De heim - wee werd te sterk.

2.
-----
8. In 't la - ge, o - ver - dek - te win -
6. kel - cen - trum Rid - der - hof.
8. Daar in de koe - le su - per - markt
6. bij 't blan - ke Brus - sels lof.
8. Zegt ze met de ver - trouw - de en
6. aan - ste - ke - lij - ke lach
8. weer on - weer staan baar gra - ci - eus
6. en pla - g'rig lief ge - dag.

3.
-----
8. 's Nachts bij de ou - de Kuy - per - school
6. ver - scho - len in 't por - taal.
8. neemt ze (-) de han - den op de rug (-)
6. 'n kwets - ba - re po - se aan.
[ of 6. een kwets - baar' po - se aan.]
8. En zingt er à la L. Co - hen
6. tekst uit The Par - ti - san:
[ In 'The Essential L.C.' in het Frans ]
8.'t Be - vel kwam "Geef je o - ver man",
6. Waar - op 'k de be - nen nam.
-----

Intermezzo

4.
-----
8. En des te schrij - nen - der werd toen
6. de een - zaam, don - k're dag
8. waar - op haar re - no - va - tie - plan
6. ver - weesd op ta - fel lag.
8. Aan d' an - d're kant van d' Ou - de Maas
6. bij de her - stel - de loop,
8. had ze de vil - la aan - ge - kocht
6. met lig - plaats voor een boot.

5. [ eerste slot ]
-----
8. Toch zal de ou - de Kuy - per - school,
6. 't ge - denk - te - ken steeds zijn.
8. Her - in - n'ring aan maat - schap - pe - lijk
6. ver - zet, ge - le - den pijn.
8. Ver - tel het aan de kin - de - ren,
6. ook als hun vra - gen hin - de - ren,
8. waar - om men 't ou - de school - ge - bouw
6. al - tijd be - wa - ren wou.

6. [ tweede slot ]
-----
8. De Kuy - per school, sym - bool van het
6. maat - schap - pe - lijk ver - zet.
8. Reeds lang ge - ves - tigd "ach - ter 't dorp"
6. ver - weert zich stoer en sterk.
8. Be - li - cha - ming van de grond - wet,
6. ar - ti - kel één (-) zie - daar,
8. waar - mee je 't ou - de school ge - bouw
6. be - wa - rens - waar - dig houdt.
-----

De historische Dr. A. Kuyperschool, en de vervangende woningbouw. Foto Faas van Rietschoten.

^